Tổng kết

Hiểu trưởng phát biểu tổng kết năm học

Hiểu trưởng phát biểu tổng kết năm học 2016-2017

tk3 tk2_0613 tk

Phát thưởng học sinh cuối năm

Phát thưởng học sinh cuối năm